JAGAN projekty UNIJNE

PARP: PROJEKT
WDROŻENIOWY
NOWEJ TECHNOLOGII

NCBiR : PROJEKT B+R

PARP: PROJEKT WDROŻENIOWY NOWEJ TECHNOLOGII

Beneficjent

JAGAN Sp. z o.o.

Województwo

Podkarpackie

Powiat

Rzeszowski

Wartość całkowita projektu

5 168 829,00 PLN

Wartość dofinansowania UE

2 941 610,00 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia. Projekt realizowany w ramach konkursu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

dofinansowanie przez PARP

Miło nam poinformować o pozytywnej ocenie przez ekspertów PARP inwestycji prowadzącej do wdrożenia innowacyjnych produktów na terenie Polski Wschodniej w oparciu o wyniki prac badawczo-rozwojowych spółki JAGAN.

Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach poddziałania 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP, Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

Lista projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały wymaganą liczbę punktów.

NCBiR: PROJEKT B+R

Beneficjent

JAGAN Sp. z o.o.

Województwo

Podkarpackie

Powiat

Rzeszowski

Wartość całkowita projektu

5 168 829,00 PLN

Wartość dofinansowania UE

2 941 610,00 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inteligentny Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Szybka Ścieżka.

JAGAN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie informuje, że zawarła umowę nr POIR.01.01.01-00-0840/21-00 na realizację projektu pt. „Opracowanie zautomatyzowanej technologii wysokiej kondensacji struktury do produkcji innowacyjnych tulei papierowych o podwyższonych parametrach wytrzymałościowych” realizowanego w ramach Działania 1.1. Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1. Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

OPIS PROJEKTU:

Przedmiotem projektu jest opracowanie innowacyjnej, wspomaganej komputerowo, kompleksowo monitorowanej technologii wytwarzania cienkościennych tulei i rur papierowych spełniających wysokie (nawet ekstremalnie) wymagania odporności mechanicznej o zawężonej tolerancji kształtu, wymiarów, chropowatości powierzchni i jakości złącza, mające zastosowania specjalne w różnych sektorach przemysłu.

Pierwsza faza projektu składa się z badań przemysłowych, których doświadczenia ukierunkowane są na dobór i badania surowca w postaci papieru i kleju pod kątem wielu parametrów technicznych. Szczegółowe wyselekcjonowanie właściwych materiałów wsadowych oraz metod ich łączenia będzie wspomagane matematycznym modelowaniem i symulacjami, a rezultat pozwoli na dobór surowców w taki sposób, aby możliwe było skonstruowanie tulei nowej generacji w końcowej fazie projektu. W celu nabycia nowej wiedzy zostanie opracowana platforma laboratoryjna, na której będzie zainstalowana i testowana innowacyjna technologia oraz weryfikowana jej poprawność działania. Hipotezy i wnioski przedstawione w raporcie kończącym badania przemysłowe pozwolą na kompleksową ocenę jakości i efektywności opracowanych procesów oraz zadecydują o gotowości do rozpoczęcia prac rozwojowych.

Druga faza projektu to eksperymentalne prace rozwojowe, ukierunkowane na dostarczenie argumentów za skutecznością działania proponowanego rozwiązania technologicznego, poprawnością doboru i współdziałania jednostkowych procesów oraz prototypowych podzespołów urządzenia pilotażowego. Wspomagana komputerowo, kompleksowo monitorowana technologia, zapewni konkurencyjność i ekologię wytwarzania. Wprowadzone modyfikacje i opracowana technologia całkowicie innowacyjnego procesu produkcji, umożliwi wytworzenie tulei papierowej o właściwościach i parametrach pożądanych przez rynek, a nieosiągalnych aktualnie przez producentów. Wynikające z jej zastosowania produkty będą wdrożone na rynek polski oraz zagraniczny, w różnych sektorach przemysłu.

Przewiń na górę